Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia/Komunikaty
Liczba odwiedzin kategorii: 30015

Ogłoszenia/Komunikaty


Ogłoszenia/Komunikaty dotyczące Gminy Wadowice Górne
Zawiadomienie - obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska (PDF, 207KB) - 2020.11.02

Zawiadomienie - obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska - 2020.11.02

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania na decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne odnośnie firmy P4 sp. z o.o. Warszawa, ul. Taśmowa 7 - 2020.10.30 (PDF 165KB)

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2020.10.07 (PDF 287KB)

Zawiadomienie o zamiarze zmiany siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Wadowskiej - 2020.09.30 (DOCX 15KB)

Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbiskach - 2020.09.30 (DOCX 15KB)

Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska - 2020.09.24

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach" w Gminie Wadowice Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu - 2020.09.23 (RAR 4,01MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WADOWICE GÓRNE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach w Gminie Wadowice Górne - 2020.09.15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.07.29

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji na Budowę nowego odcinka DW984 - 2020.07.07

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.07.02

Obwieszczenie o decyzji w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.06.29

Obwieszczenie o decyzji w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.06.29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r. - 2020.06.29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r. - 2020.06.29

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.06.02

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 2020.06.02

Informacja Wójta Gminy

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Informacja o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Treść ogłoszenia
Oferta - 2020.05.04

Obwieszczenie - składanie wniosków na odbiór azbestu - 2020.04.27
Wniosek - 2020.04.27
Klauzula RODO - 2020.04.27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Jasło - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - 2020.04.20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Jasło - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - 2020.04.20

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń - 2020.04.02

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. zmiany projektu na obwody łowieckie - 2020.03.17

Uchwała Nr 128_2988_20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie obwodów łowieckich - 2020.03.17

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie budowy nowego odcinak drogi wojewódzkiej 984 - 2020.03.17

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - 2020.03.09

Zarządzenie Nr 201 /2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 28 lutego 2020 r. udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 2020.02.28

Zawiadomienie SKO o obwieszczeniach - o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Izbiska, i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - kanalizacja Piątkowiec - 2018.02.01

Obwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym DW 984 etap II - 2020.02.13

Obwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym dla DW 984 etap I - 2020.02.13

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 188/2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 stycznia 2020 r. - 2020.02.13

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.02.07

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.02.05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.01.29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.01.23

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2020.01.14

ZARZĄDZENIE NR 188 /2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - działalności na rzecz dzieci i młodzieży
Załączniki - 2020.01.07

Obwieszczenie w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.01.07

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.26

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.26

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin w sprawie zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra -Radomyśl Wielki-Mielec od. m Piątkowiec do m.Rrzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn. " Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzecze Wisłoka - 2019.11.25

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki - 2019.10.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu o wydanej decyzji o zatwierdzonym projekcie budowlanymi udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce w Kawęczynie - 2019.10.03

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW do inwestycji pn. Budowa wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach - 2019.09.27

Informacja o zgromadzeniu publicznym - 2019.09.16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.09.13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie - 2019.09.03

Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji - 2019.09.02

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Grzybowie - 2019.08.30

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Piąkowcu - 2019.08.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.07.24

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu - budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z urządzeniami budowlanymi w Woli Wadowskiej - 2019.07.23

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Wampierzowie - 2019.07.22

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej dot. inwestycji pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o mozliwości zapozania sie z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.06.24

Zawiadomienie SKO o otrzymaniu w mocy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Jamy - 2018.02.01

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz kawęczyn- 2018.09.07

Zawiadomienie SKO o wniesionej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Przebendów - 2018.09.04

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała zaaktualizowaną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - 2018.03.30

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania na decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne odnośnie firmy P4 sp. z o.o. Warszawa, ul. Taśmowa 7 - 2018.05.17

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 2018.05.17

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia eksploatacji elektrowni jądrowej - 2018.02.15Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Wadowice Górne
Ogłoszenie o otwartym konkursie
Załączniki do ogłoszenia
Ogłoszenie wyniku konkursu

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Jamy - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wadowice Dolne - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wampierzów - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Zabrnie - 2017.12.05

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne CENTRUM - 2017.07.10

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - Etap I - 2017.07.10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia licencji dla dwóch elektrowni atomowych - 2017.05.08

Obwieszczenie / ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Mielcu ( sprawa AB.6740.953.2016) - 2017.03.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Republika Słowacka przekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovce Bohunice" - 2016.08.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o stanowisku kończącym procedurę oddziaływaniA przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2016.05.30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2015.10.19

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej - 2015.10.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" - 2015.09.18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczengo. - 2015.07.24

Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy między Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego? w roku 2014 r. - 2015.05.06

Ogłoszenie z dnia 22.04.2015 - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji stwierdzającej że Powiat Mielecki nabył prawo własności nieruchomości w miejscowości Jamy działka 719 - 2015.04.27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.23

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.06 Raport składowisko wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanym rozpoczęciu budowy odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - planowana realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultowania treści "Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
Projekt programu w załączeniu.
Wnioski i uwagi proszę składać do Doradcy Wójta Michała Deptuły (p.15) lub mailowo na adres doradca@wadowicegorne.pl
OSTATNIM DNIEM KONSULTACJI JEST DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2014r.- 2014.10.16
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Zgórsko I zabezpieczenie wałów potoku Zgórsko na dł. 4km" - 2014.09.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Nowy Breń I, etap 2 -modernizacja, zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł 4 km" - 2014.09.09

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - strategia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej - 2014.04.29

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - nowe źródło energii jądrowej w Jaslovskie Bohunice - 2014.04.17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach - 2014.02.06

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko - 2013.05.28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: ?Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach". - 2013.02.13

Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie: podziału Gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2012.12.21

Obwieszczenie Wójta Gminy - na podstawie Zarządzenia Nr 225/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach poniżej wymienionych projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami
Załączniki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego

Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Zamieszczono dnia 2012.11.07

Uchwała XXIII/123/2012 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wadowice Górne na nowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- wyłożenie do publicznego wglądu dnia 2012.09.21

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej w Grzybowie - 2012.05.02

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami

Ogłoszenie o upływającej kadencji ławników w sądach powszechnych

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej w Grzybowie

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wadowice Górne na lata 2010 ? 2013

Zaproszenie do składania ofert Usługi Integracji Społecznej przez nowopowstałe i powstające stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie Gminy Wadowice GórneZmianie zasad rejestracji działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009r.

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę ?jednego okienka?. Czytaj więcejWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2007-06-15

  Ilość odwiedzin: 8730