Wadowice Górne: Remont drogi Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów Nr 103 661 na odcinku w km 0+600 - 1+200
Numer ogłoszenia: 122414 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89392 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów Nr 103 661 na odcinku w km 0+600 - 1+200.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów Nr 103 661 na odcinku w km 0+600 - 1+200 w zakresie : Wyrównie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną , mieszanka asfaltowa ,wbudowanie mechaniczne - 202,50 ton. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2 700 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125554,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ