Wadowice Górne: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 652 ZABRNIE - WZDŁUŻ WAŁU - KASALE NA ODCINKU W KM 1+400 - 2+100
Numer ogłoszenia: 325616 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284250 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 652 ZABRNIE - WZDŁUŻ WAŁU - KASALE NA ODCINKU W KM 1+400 - 2+100.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 652 ZABRNIE - WZDŁUŻ WAŁU - KASALE NA ODCINKU W KM 1+400 - 2+100 w zakresie Podbudowa z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 12 cm - 2 100 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm - 2 100 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 112560.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)